3-то място в училищния конкурс “Да бъдем заедно” на община Бургас

ДЕТСКА ГРАДИНА „ИГЛИКА“ – БУРГАС

Втора „Б“ възрастова група „ Пчеличка“

Учители на групата:  старши учител Даниела Филипова

                                     старши учител Диана Димова

Участие в конкурс на тема „ Да бъдем заедно“ – за  инициативи и    дейности, осъществени съвместно от деца, учители и родители

С МАМА И ТАТКО ВСИЧКО  Е ЛЕСНО И ИНТЕРЕСНО

„НАЙ-ВЕРНИТЕ ПРИЯТЕЛИ – РОДИТЕЛИТЕ.

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ДАРИТЕЛИ – УЧИТЕЛИТЕ.

 НАЙ-ДОБРИТЕ УЧИТЕЛИ – ДЕЦАТА.”

Майка Тереза

 

Успешното развитие на децата в Европа е поставено в центъра на образователната политика на всяко хуманно и прогресивно общество. Необходимостта да се осигурят ключовите компетенции за подобряване на образователните постижения е в основата на различните стратегии на Европейския съюз. Към България, като член на ЕС, се отправят нови предизвикателства във всички области на социалното управление, включително и на образованието.

Изграждането на детето като личност започва още в предучилищна възраст. Детската личност се отличава с динамичност, сложност, многостранност, неповторимост и цялостност. Тези особености са свързани една с друга и произтичат една от друга. Чрез активното общуване,  в различните дейности и чрез играта у децата се изгражда своеобразно отношение към предметния свят, към природата,  към социалното поведение, към собственото Аз. Децата от предучилищна възраст могат да овладяват модели на гражданско поведе и ценностите на обществото. Това се осъществява чрез формите на педагогическото взаимодействие, неразделно свързано с личният пример и обясненията нъ възрастните; с позитивната подкрепяща среда, която гарантира свобода, равен шанс и достъп до обучение и възпитание за всяко дете. Ценностите са фактор за социална регулация на взаимоотношенията между различните субекти в педагогическото взаимодействие. А това са – децата, учителите, родителите, помощник-възпитателите, директорът на детската градина, различни обществени институции.

Основният участник във педагогическото взаимодействие са децата. Те са обект и субект в това взаимодействие. Учителите са тези, които дават на децата теоретични и практически знания за заобикалящия ги свят; утвърждават способи за положителни взаимоотношения. Важно е обаче, на децата не само да се дават знания, а да се формират комплекс от качества на личността и гражданско поведение. Възрастта до седем години се определя като „златно време” за възпитаване на душата, тъй като детето е докрай искрено и открито, с безрезервна вяра на своите родители и учители. Така постоянното насърчаване и подкрепа от страна на възрастните / родители и учители / спомага за правилното развитие на децата. Те имат нужда да вярват в своите възможности, да бъде зачитано тяхното достойнство и да се изгражда самоуважението им. Децата трябва да чувстват, че са обичани, че учителити и родителите са техни партньори, които им дават сигурност, опора, свобода на действие, за да покажат своите знания, умения и постижения.За целта, трябва да се изгражда позитивна среда, в която се дава на всяко дете свобода и равен шанс да покаже себе си и да придобие доверието и разбиране не само от страна  на учителя, но и на своите родители и близки. Грижата за личностното израстване на нашите деца е обща – на учителите и на родителите, защото  децата са нашето настояще и бъдеще.

Приоритет в работата на педагозите, след работата с децата, е приобщаването на родителите към живота на детската градина върху основите на партньорство и сътрудничество. В този процес учителите са в центъра на взаимодействието.Те са тези, които целенасочено запознават семейството с проблемите на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст; активизират обмяната на опит между родители-родители и учители-родители, чрез различни форми и средства; поощряват дори и минималния принос на родителя в педагогическото взаимодействие за възпитанието на децата. При сътрудничеството между учителите и родителите се акцентира в следните три насоки:

 1. Стимулиране на съпричастността на родителите към живота на детето в детската градина като цяло;
 2. Използване на индивидуални и колективни форми на работа с родителите;
 3. Насочване вниманието на родителите към необходимостта от по-задълбочено и обстойно вникване във взаимоотношенията: педагогически екип – деца – родители и обратно.

Нашата практика показва, че родителските срещи, постерите и информационните табла, разговорите, анкетите, показа на детското творчество и др., не са достатъчни, за да ангажират родителското внимание.

И тук на помощ идват откритите моменти пред родителите, били те под формата на празнични програми или „Отворени врати”, показващи работния процес в различни режимни моменти. В първия случай присъстват всички родители, докато при втората форма, само тези, които имат възможност, поради различната си служебна заетост. Родителите се запознават пряко с учебно-възпитателното съдържание по различните ОН от програмата, по която се работи в детската група. Стават съпричастни на процеса на педагогическото общуване дете-дете,дете-учител,дете-възрастен. Откритите моменти са подходяща форма за изгражсане на положителна подкрепяща среда за децата и за сътрудничество между семейството и детската градина. Повечето от родителите с желание наблюдават и се включват в процеса на работа. Така у тях се формира положителна нагласа за прилагане на видяното и усвоеното и в семейната среда. Уеднаквяват се изискванията.Това е важно за изграждането на взаимно доверие и развиване на взаимодействието педагогически екип – родители и  ги провокира да станат те самите инициатори на мероприятия за съвместна дейност.

Добрата практика, която искаме да споделим, е родителската инициатива във Втора „Б“ група „Пчеличка“ на ДГ „Иглика“ – Бургас – „С мама и татако всичко е лесно и интерасно“.

Идеята и организацията бе дело изцяло на председателя на родителският актив към групата г-жа Ева Шевченко-Иванова и бе подкрепена от ръководството на ДГ, педагогическия екип на групата и всички родители.

           Целта бе: Облагородяване  на две  от площадките  за игра на групата и въвеждане на децата в среда от взаимодействия за приобщаване към общочовешки ценности и възможности за проява на творчество при контактите с природата  и  работа в екип.

 

Реализирането на тази цел се постига чрез следните задачи:

 1. Стимулиране личностното развитие на децата от групата, обосновано от осъщественото взаимодействие с природата, връстниците и възрастните и работа в екип.
 2. Споделеното чувство да си полезен за себе си и за другите да прерасне в мотив за формиране на ценни нравствени качества на личността и придобиване на жизнен опит.
 3. Различните дейности в природата да доведат децата до нейното опознаване и формиране загриженост за опазването й.
 4. Децата да изпитват емоционална удовлетвореност от индивидуалните си и екипните постижения

 

С изпълнението на инициативата се заложиха и следните очаквани резултати:

 1. Облагородяване и обезопасяване на две от  площадките в двора на детската градина.
 2. Изграждане на привлекателна външна среда за игра и занимания с децата на открито.
 3. Повишаване екологична култура у децата, както и формиране на отговорността за поддържане и опазване на създаденото при екипната дейност с родителите.     

 

Дейности по инициативата

Осъществени:

1.Облагородяване на площадката за игра на групата:

–    Осигуряване на стари автомобилни гуми – почистване, боядисване и

декориране;

 • изравняване на терена;
 • Сглобяване и монтиране на различни анимационни герои и насекоми от боядисаните автомобилни гуми ;
 • Боядисване, сглобяване и монтиране на игра „Препятствия“, също от автомобилни гуми;
 1. Оформяне и разкопаване на цветна леха;
 2. Засаждане на различни видове цветя в лехата и влакчето от дървени касети;
 3. Закупуване или осигуряване чрез дарения необходимия инвентар, боя и цветя.

Предстоящи:

 1. Допълване на съществуващия, на една от площадките, пясъчник;
 2. Обособяване на по-малък пясъчник върху тревните площи;
 3. Монтиране на маса със сенник и пейки;
 4. Варианти на игрите „Дама“ и „Лабиринт“, разчертана върху асфалтовите алеи;

 

Инициативата се проведе на 22.04.2018 г. /неделя / и в нея се включиха  15  / петнадесет / родители със своите деца:

 

 1. Таня Хаджиева
 2. Валентина Колева
 3. Евелина Гочева
 4. Ева Шевченко – Иванова
 5. Деян Иванов
 6. Петър Георгиев
 7. Анна Мирова
 8. Мирослав Миров
 9. Добри Христов
 10. Марта Димитрова
 11. Георги Димитров
 12. Николай Ангелов
 13. Николина Благоева
 14. Благой Благоев
 15. Магдалена Попова