Ситуация в ПГ “Звездица” със старши учител Ж. Кръстева

На 22.11.2017г. се проведе открита ситуация в ПГ “Звездица” със старши учител Ж. Кръстева.
Откритата ситуация е по образователно направление МАТЕМАТИКА, на тема “Числото 7 и цифрата му”.
Децата се справиха отлично и показаха много добри познания за  работа с таблети и интерактивна дъска.