гр. Сладури

Персонал Група „Сладури“
Учители: пом.възпитател:
Диана Стоянова – ст.учител

Албена Атанасова– учител

Елена Димитрова - пом.възпитател
Организация на учебния денПрограма

Времево разписание

Дейности

7:00 - 8:00 ч.

Прием децата.

Занимания по интереси.

8:00 - 8:15 ч.

Сутрешно раздвижване.

8:15 - 8:30 ч.

Сутрешна закуска.

8:30 - 8:55 ч.

Педагогическа ситуация.

8:55 - 9:30 ч.

Подвижни игри

9:30 - 9:55 ч.

Педагогическа ситуация.

10:00 - 10:30 ч.

Подкрепителна закуска/плод

10:30 - 10:45 ч.

Подвижни игри.

10:45 - 11:10 ч.

Педагогическа ситуация.

11:10 - 12:00 ч.

Допълнителни форми

Игри на открито

Сюжетни игри

12:00 - 13:00 ч

Обяд

Подготовка за следобедна почивка.

13:00 - 15:15 ч.

Почивка, включително следобеден сън

15:15 - 15:30 ч.

Следобедно раздвижване

15:30 - 15:50 ч.

Следобедна закуска.

15:50 : 16:15 ч.

Педагогическа ситуация /2 пъти в седмицата понеделник и сряда /

16:15 : 18:30 ч.

Допълнителни дейности, организирани от учителя

Педагогически дейности, който не се дейност на детската градина /2 пъти в седмицата - вторник и четвъртък-анг.език/ дейности по интереси, организирани от ДГ (2 пъти седмицата понеделник и сряда)

Дейности по избор на детето

Изпращане на децата

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. Околен свят

2. Физическа култура

3.  Български език и литература

4. Изобразително изкуство

1. Математика

2. Изобразително изкуство

3. Музика

4. Конструнране я технологии

1. Конструиране и технологии

 2. Физическа култура

3. Математика

4. Бьлгарски език и литература

1. Български език и литература

2. Физическа култура

3. Музика

4. Околен свят

1. Околен свят

2. Математика

3. Български език и литература