Детска градина Иглика

В ДГ „Иглика” работят 11 градински и 3 ясленски групи, в които се възпитават и обучават 402 деца. От тях 75 деца в детска ясла. В ДГ „Иглика” работят професионално квалифициран педагогически и медицински екип, от които 22 учители /15 старши учители, 2-ма главни учители и 5 учителя/, 8 медицински сестри, музикален ръководител и педагог.

Имаме модерна зала за музика и театър. ДГ „Иглика” е база на Центъра по проблемите на детската реч към Института за подготовка и квалификация на учители - град Варна. Участва в регионални и национални кампании по превенция на престъпността, съвместно с КАТ и пресцентъра на МВР - гр. Бургас. Доброто партньорство продължава в съвместната работа по превенция правата на детето и неговото безопасно поведение. В детското заведение работят разнообразни школи по интереси:

 • - Школа по народни и спортни танци
 • - Школа по бойни изкуства
 • - Школа по изобразително изкуство
 • - Школа по футбол

Заниманията в тях се провеждат от специалисти в допълнително за децата време. Школите се посещават по желание от родителите.

Нашата визия:

Детската градина да се превърне в желано място за детето, където то ще се чувства защитено, разбирано и подкрепяно. Място гарантиращо умственото, социалното, емоционалното, личностното и физическото развитие на всяко дете.

Нашата мисия:

Превръщане на детската градина в място за оптимално развитие на личността, нейната автономност, заложбите и способностите на детето в процеса на обучение и възпитание.

Подходи и форми на педагогическо взаимодействие

Програмата система на ДГ„Иглика“ е модел на психолого-педагогическа подкрепа за позитивна социализация и индивидуализация на детската личност, основаваща се на
съвременни подходи за развитие на детската личност.

 • хуманно-личностен;
 • индивидуален;
 • игрови;
 • комплексно- интегрален;
 • ситуационен;
 • системно-структурен;
 • дейностен.

Форми на педагогическо взаимодействие

Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основна форма и в допълнителни форми. Формите на педагогическото взаимодействие се организират в- съответствие с настоящата програмна система при зачитане интересите и потребностите на децата.

Основна форма

 • Български език и литератора;
 • Математика;
 • Околен свят;
 • Изобразително изкуство;
 • Физическа култура;
 • Конструиране и технологии;
 • Музика.

Допълнителни форми

 • игрова дейност;
 • разходки, екскурзии;
 • спортни дейности;
 • творчески дейности;.
 • експериментиране и елементарни опити;
 • празници и развлечения,

Брой основни педагогически ситуации седмично по възрастови групи:

 •  I-ва възрастова група : 11 основни;
 •  II-ра възрастова група -13 основни;
 •  III-та възрастова група - 15 основни и 2 допълнителни;
 •  IV-та възрастова група -17 основни и 2 допълнителни.